GEOLAB s.r.o., Popradská 90, 040 01 Košice
+421 915 853 099
+421 915 853 099
geolab@geolabke.sk

Služby

Laboratórium analýzy vôd a zemín vykonáva komplexný chemicko-analytický servis a odber vzoriek všetkých typov vôd

GEOLAB s.r.o., Laboratórium analýzy vôd a zemín

Sme skúšobné laboratórium s fixným rozsahom akreditácie, ktoré je spôsobilé vykonávať fyzikálno-chemické, chemické a rádiologické skúšky pitných, povrchových, podzemných, surových, závlahových a zámesových vôd, vodných výluhov, ako aj odber vzoriek surových, pitných, povrchových a podzemných vôd. 

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025 a plnením akreditačných požiadaviek (Osvedčenie o akreditácii č. S-237, SNAS Bratislava)

Vykonávame akreditovanú činnosť

Fyzikálno-chemické
a chemické analýzy vôd

Špeciálne organické
a anorganické analýzy vôd

Špeciálne rádiochemické
analýzy vôd

Odbery vôd

v zmysle platného rozsahu o akreditácii (Príloha k rozhodnutiu č. 290/7671/2018/1)

Vykonávame tiež činnosť

 • ďalšie fyzikálno-chemické, chemické, organické, anorganické a rádiochemické analýzy všetkých typov vôd, vybrané špeciálne analýzy zemín, špeciálne analýzy fyto materiálu, odbery všetkých typov vôd a odbery zemín, odbery a analýzu ovzdušia
 • poradenská a konzultačná činnosť pre geológov, hydrogeológov, pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti kvality všetkých typov vôd a ochrany ŽP
 • vypracovanie hydrochemického zhodnotenia  (Palmer-Gazdové indexy)
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie a zhodnotenie faktorov životného a pracovného prostredia

Poskytujeme služby vyplývajúce z legislatívnych predpisov:

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., o požiadavkách na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch,
 • Nariadenia vlády SR č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody
 • vyhlášku MZ SR č. 91/2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

 • Metodický pokyn č. 18/99 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 20.09.1999 o ekologickom hodnotení získaného materiálu z podvalového podložia železničných tratí.

 • Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

 • Smernica MŽP SR z 28.01.2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Ponukový list poskytovaných služieb

v zmysle nášho Ponukového listu poskytovaných služieb a po dohode so zákazníkom