GEOLAB s.r.o., Popradská 90, 040 01 Košice
+421 915 853 099
+421 915 853 099
geolab@geolabke.sk

Filozofia našej spoločnosti

Kvalitné služby – spokojný zákazník – prosperujúca spoločnosť – spokojný zamestnanec

Profil spoločnosti

Spoločnosť GEOLAB s.r.o. vznikla v roku 2005. Jej založenie vyplynulo z potreby rozšíriť činnosti v oblasti laboratórnych analýz interného laboratória firmy GEO Slovakia s.r.o. Košice.

Po osamostatnení v roku 2006 zaznamenala spoločnosť prudký rozvoj, čo bolo dosiahnuté hlavne zásadným prebudovaním organizačných, riadiacich a skúšobných systémov a vzniklo samostatné laboratórne pracovisko.

Význam laboratória sa potvrdil ihneď, pretože na trhu vzrástol dopyt geologických spoločností na chemické a fyzikálno – chemické skúšky vôd, hlavne pre hydrogeológiu a inžiniersku geológiu. Bola zakúpená nová prístrojová technika a boli prijatí kvalifikovaní pracovníci. Došlo k rozšíreniu vykonávaných laboratórnych skúšok a zlepšeniu kvality práce. Vložené investície priniesli ovocie vo zvýšení produktivity práce.

Rok 2007 bol pre GEOLAB s.r.o. veľmi významný, pretože spoločnosť zaviedla politiku kvality a systém manažérstva a bola jej udelená akreditácia pre vybrané laboratórne analýzy Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou (Osvedčenie o akreditácii č. S-237, SNAS Bratislava)

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEOLAB, s.r.o., Laboratórium analýzy vôd a zemín je vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických, chemických a rádiochemických rozborov vzoriek vôd na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia.

GEOLAB, s.r.o., Laboratórium analýzy vôd a zemín vykonáva

komplexný chemicko – analytický servis, tj. fyzikálno – chemické analýzy vôd, vybrané špeciálne analýzy zemín a odbery vzoriek všetkých typov vôd.

Okrem tejto štandardnej činnosti je často využívaná aj odborná konzultačná a poradenská podpora zákazníkov pre oblasť kvality vôd, kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia. Zavedený systém riadenia kvality a systém akreditácie je dodržiavaný a činnosť spoločnosti sa zdokonaľuje a rozširuje v snahe prispôsobiť sa potrebám trhu a požiadavkám zákazníka. GEOLAB s.r.o. sa zúčastňuje na rôznych projektoch geologického a ekologického významu, tiež pri monitorovaní a sanácii životného prostredia.

Zákazníkmi sú geologické a stavebné spoločnosti, výskumní pracovníci ako aj súkromné osoby požadujúce služby ponúkané laboratóriom. V auguste 2016 bola spoločnosť GEOLAB s.r.o. presťahovaná z priestorov na Rampovej ulici do novej budovy na Popradskej 90 v Košiciach, kde vzniklo moderné laboratórne pracovisko vybavené potrebnou laboratórnou prístrojovou technikou s vysokokvalifikovaným odborným personálom.

GEOLAB s.r.o.

Sme dynamická a pružná spoločnosť, našim cieľom je poskytovať kvalitné služby tak, aby boli rešpektované všetky požiadavky zákazníka. O kvalite našej práce svedčí udržiavaná akreditácia pre laboratórnu činnosť a množstvo osvedčení a certifikátov z oblasti laboratórnej činnosti a monitorovania ŽP.