GEOLAB s.r.o., Popradská 90, 040 01 Košice
+421 915 853 099
+421 915 853 099
geolab@geolabke.sk

Osvedčenia

Spoločnosť GEOLAB s.r.o. Laboratórium analýzy vôd a zemín je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS, Reg. No.290/S-237). Laboratórium analýzy vôd a zemín ma zavedený systém riadenia kvality a plní požiadavky ISO/IEC 17025

Osvedčenie o akreditácii

Rozsah akreditácie

Zoznam osvedčení GEOLAB s.r.o.

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať chemické skúšanie vôd č. OOD/3658/2016 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať odber vzoriek vôd zo ŽP č. OOD/3659/2016 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať odber vzoriek vnútorného a pracovného ovzdušia na zisťovanie chem., karcinogénnych a mutagénnych faktorov č. OOD/3655/2016 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na určovanie obsahu rádionuklidov vo vode č. OOZPŽ/6043/2007 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť externého dodávateľa služieb v kontrolovanom pásme č. OOD/6703/2012 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie služieb monitorovania ionizačného žiarenia na pracovníka, a jeho okolie na účely hodnotenia ožiarenia osôb č. OOD/1601/2013(ÚVZ SR Bratislava)
 • Registrácia poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany č. 2018/06043-04/OŽ (RÚVZ  Košice)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať hodnotenie zdravotných rizík  zo ŽP č. OOD/3020/2016 (ÚVZ SR Bratislava)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi tox. a tox. látkami a zmesami RÚVZ Košice
 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na výkon geologických prác č.293/1993 (MŽP SR)
 • Osvedčenie Kurz vzorkovania č.KVZ/16/2012 (VÚVH Bratislava)
 • Osvedčenie Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd (r.2022 /VÚVH Bratislava)

 • Certifikát Analýza rizika znečisteného územia č.49/04/2015 (MŽP SR)
 • Certifikát Vzorkovanie odpadových vôd a kalov č.6115/172/2021 (CSlab Praha)

 • Certifikát Vzorkovanie pitných vôd, teplej vody a vôd na kúpanie č.6114/173/2021 (CSlab Praha)

 • Osvedčenie Kurz vzorkovanie povrchových vôd (r.2021/VÚVH Bratislava)