Laboratórium je v zozname laboratórií oprávnených na vykonávanie rozborov povrchových a podzemných vôd, ktoré vydal MŽP SR.

Analýza vzoriek

Odber vzoriek

Poradenstvo

Spoločnosť GEOLAB s.r.o. je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS, Reg. No. 290/S-237).

Prečo nás potrebujete?

  • Vykonávame rozbory pitnej, povrchovej, podzemnej vody a vody na kúpanie
  • Rozbor zemín (stanovenie uhľovodíkového indexu, organických látok)
  • Odbery všetkých druhov vôd
  • Poradenstvo a hodnotenie zložiek životného prostredia